Thời gian làm việc

7h00 – 17h00 - Tất cả các ngày làm việc trong tuần

Hotline hỗ trợ

0912 119 783

Quyết Định ban hành Quy chế thường trực và Kế hoạch hoạt động năm 2024 - Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh

Quyết Định ban hành Quy chế thường trực và Kế hoạch hoạt động năm 2024  - Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thường trực Trung tâm Y tế Thị xã Hồng Lĩnh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, các khoa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Chi tiết: QĐ ban hành quy chế thường trực

Chi tiết: Kế hoạch hoạt động năm 2024